In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. március 21., szerda, Benedek napja van. Holnap Beáta, Izolda és Lea napja lesz.

Evangélium:
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a

 
Elmélkedés:

A Szentírásban a szomorúság az Istentől való távollétet, azaz a bűn állapotát jelenti. Ennek ellentéte, az öröm pedig annak a jele, hogy az ember Isten közelében él. Ennek értelmében az apostolok számára a szomorúság forrása Jézus közeli távozása, amelyről mesterük búcsúbeszédében egészen nyíltan beszél. Távolléte azonban nem fog örökké tartani, hiszen halála után harmadnapon új életre kel, és újra láthatják őt tanítványai. Ez a viszontlátás örömmel tölti majd el őket. Így változik örvendezéssé szomorúságuk.
A húsvéti beszámolók visszatérő eleme az evangéliumokban az öröm. A feltámadt Krisztussal való találkozás örömét senki nem veheti el a tanítványoktól. Ez az öröm az Úr mennybemenetele után is bennük él, s akkor is tartósnak bizonyul, amikor megpróbáltatások, üldözések érik őket hitük és hitük megvallása miatt.
Él-e bennem Krisztus öröme? Él-e bennem a Krisztusban való hit öröme? Él-e bennem a Feltámadottal való találkozás öröme?
A Hit évében is a lelki fejlődés útját járjuk. Azt az utat, amely szeretetté változtat minden szenvedést. Azt az utat, amely örömmé változtat minden szomorúságot. Azt az utat, amely a halálból a feltámadásra vezet. Azon az úton járunk, amely a mennyei Atyához vezet. Egy úton, amelyen Jézus az útitársunk. Egy olyan úton vagyunk, amelyen a Szentlélek erősítésével juthatunk napról napra előre.
© Horváth István Sándor

Imádság:
Én csak szegény bűnös vagyok, Uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek! Ámen. Kolumbusz Kristóf

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)” Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy: Még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél.” Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”
Jn 16,16-20

 
Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán elhangzott beszéd következő részében Jézus arról szól tanítványainak, hogy távozása miatt szomorkodni fognak, de szomorúságuk örömre fog változni. A szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül, hogy a szomorúság megszűnése a Szentléleknek lesz köszönhető, akit Jézus Vigasztalónak nevez. A harmadik isteni személy újabb küldetése, feladata tárul fel számunkra az elhangzottakból.
Úgy tűnik, hogy a Szentlélek tevékenysége sokkal gazdagabb és mélyebb, mintsem leszűkíthetnénk valamiféle lelki megnyugtatásra, vigasztalásra. A Lélek ugyanis megérteti a hívőkkel, hogy Jézus távozása a mennybe a küldetésének része, vissza kell térnie az Atyához, akitől jött.
A Szentlélek segít minket Jézus küldetésének és tanításának teljes megértésében és elfogadásában. A Szentlélek lelkesít, bátorít, ösztönöz bennünket, hogy Krisztus művét folytatva hirdessük az evangéliumot, az örömhírt a világban az embereknek, akik elvesztették az Isten felé vezető utat. A Szentlélek megerősít mindannyiunkat, hogy Jézus mennyben lakását ne tartsuk távollétnek, hanem a Lélek jelenlétében továbbra is érezzük Krisztus jelenlétét. A Szentlélek működésének eredményeként a jézusi tanítás tovább él az Egyházban.
A Hit évében különösen is figyeljünk a Szentlélek indításaira, üzeneteire, útmutatásaira, amelyek arra ösztönöznek, hogy vegyünk részt a világ megszentelésében.
© Horváth István Sándor

Imádság:
Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem. Add, hogy megértsük: neked szükséged van ránk, és nekünk is szükségünk van egymásra!

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”
Jn 16,12-15

 
Elmélkedés:

Jézus utolsó vacsorán mondott búcsúbeszédének újabb részletét olvashatjuk a mai evangéliumban. A következő kijelentést emeljük ki: „A Szentlélek elvezet majd titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13). Az elmúlt napokban már szó volt arról, hogy a Szentlélek az Igazság Lelke, most ennek újabb vonatkozásaira derül fény. A harmadik isteni személy küldetését feltáró kijelentés az Úr egykori tanítványaira és apostolaira, valamint minden követőjére a későbbi századokban egyaránt vonatkozik. Jézus szavait hallgatva adódik kérdésünk: Milyen igazságról tesz tanúságot a Szentlélek? Milyen igazságra vezeti el a tanítványokat?
Az igazság, amelyre a Szentlélek vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban való hit. Hit abban, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, aki azt a küldetést kapta a mennyei Atyától, hogy az emberekkel megismertesse az igaz Istent. Hit abban, hogy Jézus személyében a mennyei Atya kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk, és a Fiúban visszavonhatatlan szeretetét közli velünk. Hit abban, hogy Jézus Krisztus megváltó szenvedése és halála megszerezte nekünk az Istennel való kiengesztelődést. Hit abban, hogy Krisztus feltámadása üdvösséget jelent nekünk.
A Szentlélek által feltárt igazság része továbbá, hogy Jézus szenvedése eltörli az emberek bűneit és számíthatunk az Atya irgalmára, ha lázadó, ellene forduló, de megtérő gyermekeiként visszatérünk hozzá. A Szentlélek segítségével megismerhető és megérthető teljes igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Krisztus által eljuthatunk a mennyei Atyához, ahol az örök élet, az örök boldogság vár bennünket.
Akarom-e, hogy a Szentlélek elvezessen a teljes igazságra, elvezessen a hitre?
© Horváth István Sándor

Imádság:
Jézusom, vezess engem a te utadon. Ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem. A te szereteted lakjék bennem. A te tisztaságod költözzék belém. Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek. Ne a jelen, hanem az örök élet. Ne csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak. Mindig és mindenért, neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első!

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Jn 16,5-11

 
Elmélkedés:

Ismét a távozás és az eljövendő Szentlélek Jézus beszédének témája. Arra kéri tanítványait, hogy ne szomorkodjanak hamarosan bekövetkező távozása miatt, hanem örüljenek annak. Az örömnek kettős oka van. Egyrészt Jézus visszatér oda, ahonnan jött, a mennybe, visszamegy ahhoz, akitől a földre jött, a mennyei Atyához. Másrészt elmenetelét követően elküldi a harmadik isteni személyt, a Szentlelket, aki a világ végezetéig a krisztusi közösség tagjaival marad.
A mi Urunk többször is az Igazság Lelkének nevezi a Szentlelket. A mai evangélium megerősíti, hogy az Igazság Lelke megvilágosítja majd az emberek értelmét, hogy felismerjék bűneiket és bűnbánatra késztet.
A bűn Isten megbántása. A bűn szembefordulás Isten akaratával és szeretetével. A bűn nagyságát és következményeit az ember sokszor fel sem fogja. Amikor elkövetek valamilyen bűnt, nem látom át, hogy ezzel milyen kárt okozok: megsértem vele Istent, megbántom vele embertársaimat és lelkem üdvösségét teszem kockára.
A „bűnről való meggyőzés,” mint az Igazság Lelkének tevékenysége azt jelenti, hogy belátom milyen nagy hibát követek el az Istennel való szembeszegülésemmel. A Lélek feltárja előttem a bűn mélységét, s képes visszatartani tőle. A Lélek egészséges bűntudatot ébreszt bennem, s igazi bűnbánatra indít. Isten lelke meggyőz engem arról, hogy elforduljak a bűnös élettől és újra Istenhez térjek, aki mindig irgalommal és szeretettel fogad engem és minden bűnét megbánó embert. A Szentlélek meggyőz engem arról, hogy Istennél bocsánatra találok. Engedem-e, hogy a Szentlélek elfordítsa szívemet a bűn útjáról és a kegyelem útján vezessen?
© Horváth István Sándor

Imádság:
Hiszem,Istenem és Megváltóm, erősen hiszem, hogy az Oltáriszentségben vagy, mint igaz Isten és igaz ember. Hiszem, hogy a te tested, a te véred, a te lelked, a te Istenséged és szent emberséged egészen bennfoglaltatik e szent ostyában, habár szemeim mindebből semmit sem látnak. Szalézi Szent Ferenc

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
Jn 15,26 - 16,4a

 
Elmélkedés:

Egyházunk liturgikus rendje szerint a húsvét utáni negyvenedik napon ünnepeljük Jézus mennybemenetelét, az ötvenediken pedig pünkösdöt, a Szentlélek kiáradását. Ez utóbbi zárja le a húsvéti időt. A húsvéti időszak végéhez közeledve az evangéliumokban egyre gyakrabban olvasunk arról, hogy Jézus a távozásáról (visszatéréséről a mennyei Atyához), illetve a Szentlélek eljöveteléről beszél. Az evangéliumok tehát e két ünnepre készítenek fel bennünket.
A mai napon Jézus utolsó vacsorán mondott beszédéből olvasunk egy részletet, amelyben az Igazság Lelkének nevezi a Szentlelket, aki majd tanúságot fog tenni róla. A Szentlélek elküldésének másik célja, hogy jelenlétével megerősítse a tanítványokat, hogy az üldözések ellenére is kitartsanak a Jézusról szóló tanúságtételben. A harmadik isteni személy tanúságtétele így kapcsolódik a tanítványok tanúságához.
Idén, a Hit évében sokat hallunk az evangelizációról, mint ennek az esztendőnek lényeges céljáról, amely ugyanakkor minden korban az Egyház küldetésének egyik legfontosabb eleme. Az evangélium hirdetésének első formája a tanúságtétel. Így volt ez az apostoli időkben, a későbbi századokban és természetesen napjainkban is. Sok évszázados tapasztalat, hogy ha az evangélium szóbeli hirdetését hiteles tanúságtétel, példamutató keresztény magatartás előzi meg, akkor bátran bízhatunk abban, hogy az evangélium tanítása már egy jól előkészített földbe hull, és meg tudja hozni gyümölcsét. Erősítse hitünket az üldözések idején helytálló vértanúk tanúságtétele!
© Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és Téged szolgáljunk mindenkiben!

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés