In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. március 21., szerda, Benedek napja van. Holnap Beáta, Izolda és Lea napja lesz.

Evangélium:
Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20

 
Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Márk evangélista nem tartozott a tizenkét apostol közé, de egyértelműen írása hitelesnek tekinthető, hiszen Szent Péter apostol kísérője volt és egy ideig Szent Pállal tart missziós útja során. A szentírástudósok szerint Jézust is ismerhette személyesen, hiszen az ő szüleié lehetett az a ház, ahol az utolsó vacsora zajlott, illetve a Getszemáni-kert is az Olajfák hegyén, ahol Jézust elfogták. Márk lehetett az a fiú, aki ez utóbbi eseménynél elszaladt (vö. Mk 14,51-52).
Mit jegyez le Márk az evangéliumban? Egyrészt mindazt, amit személyesen is hallhatott Jézustól, illetve ami később az apostoli igehirdetés része volt. A négy evangélium közül időrendben az ő írása keletkezett a legkorábban, s csak néhány évvel később írja meg Máté és Lukács az evangéliumot, valamint az I. század vége táján Szent János. Az apostoli igehirdetéssel és annak írásos rögzítésével indult meg egykor az evangélium terjedése. A Tizenkettő és később az Egyház így teljesíti Krisztus evangelizációs parancsát.
A mai ünnepen Márk írásának befejező szakaszát olvassuk. Ezek szerint mennybemenetele előtt Jézus ezt mondta apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15).
Mi az evangelizáció célja egykor és ma? Erre akkor tudunk válaszolni, ha felidézzük a Márk szerinti evangélium kezdő sorait: „Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete” (Mk 1,1). Márk azért ír le minden szót és mondatot, hogy megismertesse az olvasókkal Krisztust, az Isten Fiát. Írásával egyértelműen a hit útján vezet minket, s az a szándéka, hogy személyes vallomást tegyünk arról, hogy hiszünk Krisztusban, az Isten Fiában. A Hit éve jó alkalom számomra, hogy erősödjek a hitben és kész legyek arról tanúságot tenni a világban.
© Horváth István Sándor

Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.

 

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.
Jn 12,44-50

 
Elmélkedés:

Az emberek és a mennyei Atya közti közvetítő szerepéről beszél Jézus a mai evangéliumban. Tőle tudjuk, hogy Isten a mi Atyánk, akitől ő hozza el az örök életre meghívó és az arra elvezető tanítást. Ő hozza el számunkra a megváltást és a hit világosságát. Aki visszautasítja mindezt, az tulajdonképpen az Atya ajándékát veti el magától. Jézus közvetítő tevékenységének köszönhetően Isten-keresésünk nem hiábavaló és eredménytelen emberi fáradozás. Isten szintén közeledik felénk, hogy könnyebb legyen nekünk a felismerés, a hit, a szeretet megtapasztalása. Ő talál ránk, hogy a megbocsátással felemeljen minket magához. Ha hittel elfogadom Jézusnak, az Atya küldöttének szavát, akkor magának az Atyának engedelmeskedem.
A szakasz egyben rávilágít arra is, hogy szoros kapcsolat van Jézus tanításának hallgatása és megtartása között, hiszen a kettő egymást feltételezi. Nem elég az üdvösséghez, ha valaki megelégszik a hallgatással, de nem törekszik a megismert igazság mindennapi megvalósítására. Másrészt nem dicsekedhet senki azzal, hogy keresztény életet él, ha nem kíváncsi Jézus szavaira, tanítására, amelyből megismerhető mindaz, amit Isten kér tőlünk.
Mennyire figyelek Isten üzenetére, amely elhangzik a szentmisében, és amelyet a Szentírásban olvashatok? Megelevenedik életemben a krisztusi tanítás, vagy csak „holt betű” marad számomra? Törekszem-e arra, hogy elmémben és szívemben hordozzam az „örök élet igéit?” Isten igéjének rendszeres hallgatása és olvasása ösztönöz-e engem Krisztus követésére?
© Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, Jézus, te sosem kerested az emberek tetszését, hanem minden jócselekedeteddel egyedül a mennyei Atya akaratát teljesítetted. Segíts engem abban, hogy önzetlen legyek a szeretet gyakorlásában, s felfedezzem a viszonzás nélkül tett jóban az örömöt és a lelki növekedés lehetőségét. Taníts meg engem arra, hogy ne keressem nagyravágyóan az első helyeket, hanem alázatosan teljesítsem hivatásomat ott, ahová te állítasz.

 

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így felelt: „Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.”
Jn 10,22-30

 
Elmélkedés:

A templomszentelés ünnepén részt vevő zsidók (feltételezhetően a vallási vezetők voltak a szóvivők) azt kérik Jézustól, hogy mondja meg nyíltan és egyértelműen, ha ő a Messiás, és lehetőleg bizonyítsa is ezt be valamilyen jellel. Ő azt válaszolja nekik, hogy korábban már többször is megmondta ezt és cselekedetei szintén ezt bizonyítják, de sem korábban, sem most nem hisznek neki a vallási vezetők. Miért teszik fel ismételten ezt a kérdést Jézusnak? Kétségtelen, hogy Jézus korában igen erős volt a Messiás-várás. Az eljövendő Messiásról szóló elképzelések azonban igencsak eltérőek voltak. A farizeusok olyan király vagy uralkodó érkezését várták a messiási időkben, aki katonai és politikai hatalommal rendelkezik, és megszabadítja a zsidóságot az idegen, római fennhatóság alól.
Ezzel ellenkezik az a messiás-kép, amiről Jézus beszél. Ez már nem illett bele a farizeusok elképzelésébe. A nép körében sokan hisznek Jézusban és megértik, hogy az Isten országának örömhíre és a megtérés megszabadítja az embert a bűntől. Ezt az örömhírt és szabadulást a Messiás hozza el mindenkinek. Jézus a lelki szabadulást hirdeti és cselekedetei is arról tanúskodnak. Ő azért jött a világba, hogy üdvözítsen minden embert. A zsidók újabb bizonyítékokat és csodákat akarnak, de az Úr nem teljesíti kérésüket. Mindazok a jelek, amelyeket véghezvisz, elegendőek bárki számára, hogy eljusson a hitre. Ne követeljünk újabb bizonyítékokat, hanem engedelmeskedjünk hittel a mi Urunknak!
© Horváth István Sándor

Imádság:
Ó, Krisztus, Jó Pásztor, aki életedet adtad a nyájért, te keresésére indultál a hegyeken és a dombokon elkószált juhnak, és megtaláltad. Miután megtaláltad, azokra a vállakra vetted, amelyek majd a keresztfát viselik, és magaddal hordozva visszavezetted a menny életébe. Arra volt szükségünk, hogy Te, az Isten, felvedd testünket és meghalj, hogy nekünk életet adj. Veled együtt meghaltunk, hogy megigazuljunk. Veled együtt feltámadunk, veled együtt meg is dicsőülünk!

 

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”
Jn 10,1-10

 
Elmélkedés:

A mai példabeszédben Jézus a következőket mondja: „A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor. Életemet adom a juhokért” (Jn 10,11). Amikor Jézus egyértelműen saját küldetéséről mondja el ezt a példázatot, tanítványai még nem sejtik, hogy az elhangzottak hamarosan valósággá fognak válni. Mesterük viszont mindvégig tudja, hogy azért küldte őt a mennyei Atya a világba, hogy odaadja életét az emberekért, s küldetése kereszthalálával teljesedik be. A kereszten valósággá válik, ami korábban tanítás, elmélet, jövendölés volt részéről.
A példázatban a benne hívőket bárányokhoz hasonlítja Jézus. A mi Jézussal való személyes kapcsolatunkra is érvényes ez a hasonlat, hiszen ő jó pásztorként vezet minket, az ő bárányait. Ne értsük félre szavait! Ő nem arról beszél, hogy „bárgyú birkák” vagyunk, akik ész nélkül követjük a nyáj többi tagját, hanem arról, hogy ő a mi vezetőnk. Ismer minket, és nevünkön szólít minket, gondoskodik rólunk, nem hagyja, hogy elvesszünk, törődik velünk, miként a pásztor a rábízott nyájjal. Érdemes engedelmesen követnünk Jézust, aki az örök életre vezet minket. Érdemes megőriznünk a közösséget vele. Nem csak ő ismer minket, hanem mi is jól ismerjük szavát, hangját, tanítását.
Jézus hangját akkor ismerem, ha rendszeres hallgatom őt, olvasom tanítását. Jézus hangját akkor követem, ha megtartom tanítását és a tőle megismert igazság szerint élek. Van-e bennem hit, hogy őrá bízzam magamat, életemet, lelkemet?
© Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

 

 

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Evangélium:
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.”
Jn 10,27-30

 
Elmélkedés:

Hitünk tanítói
A napokban olvastam a hírt, hogy 99 éves korában meghalt az ország legidősebb katolikus papja, Imre atya, ferences szerzetes. A hivatások mai világnapján adódik a kérdés, ami talán leginkább a fiatalok felé szól: Lesz-e, aki átveszi a stafétabotot? Lesz-e fiatal, aki folytatja a papi munkát, szolgálatot? Lesz-e, aki Istennek szenteli életét?
Húsvét 4. vasárnapján a Papi és szerzetesi hivatások napját tartják világszerte Egyházunkban. Idén, a Hit évében a papra és a szerzetesre, mint a hit tanítójára figyelünk. Milyen sajátos feladata van a papoknak a hit átadásában, illetve terjesztésében? Miből merítenek erőt e szolgálathoz? Hogyan tudják ezt a feladatot hitelesen végezni? Mi a hit átadásának célja? Milyen új eszközöket érdemes használni korunkban a hit terjesztéséhez? Minden korban időszerűek ezek a kérdések, s az Egyháznak, különösen is a papoknak minden időben meg kell találniuk a korszerű választ.
A pap arra kap küldetést, hogy az evangélium hirdetésével az embereket a hitre vezesse, illetve megerősítse őket a hitben. E küldetés a feltámadt Krisztus parancsára vezethető vissza, aki mennybemenetele előtt ezt mondta apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Mk 16, 15-16). Jézus Krisztus örömhírét azzal a szándékkal hirdeti a pap, hogy az emberek eljussanak a hitre. A hit elfogadásának jele a keresztség, amely Istenhez kapcsolja az embert. Az Egyház minden keresztelendő személytől megkívánja a hit megvallását, amelyet felnőttek esetében ő személyesen fejez ki, gyermekek keresztelése esetén pedig az ő nevükben szüleik fejeznek ki. Az Egyház a keresztelés ünnepélyes cselekedete után sem hagyja magára az újonnan megkeresztelteket, hanem a papok szolgála által a későbbiekben is segíti őket, hogy a hit kibontakozzon, folyamatosan erősödjön és életté váljon bennük, illetve a szülők számára is megadja a szükséges segítséget ahhoz, hogy gyermeküket a hitre neveljék. Hívő emberként érdemes megkérdeznem magamtól: Elfogadom-e az Egyház és a papok e téren végzett szolgálatát? Akarom-e, hogy a Krisztus követségében tevékenykedő pásztorok erősítsék hitemet?
A pap szavával és életpéldájával egyaránt Jézus Krisztust és az ő evangéliumát hirdeti. A hit igazsága ugyanis Krisztusból indul ki és a hitre jutott embert Krisztushoz vezeti. A hit által az ember újjászületik Krisztusban, és küldetést kap arra, hogy a szeretet új parancsa szerint éljen. Az embereknek szükségük van Krisztus szavára, hogy megismerjék a szeretet megélésének útját, és ezt a szót, igazságot a papok hirdetik nekik. Figyeljünk engedelmes lélekkel és nyitott szívvel Krisztus üzenetére, amely a papok szolgálata által jut el hozzánk!
A technika gyors fejlődése új eszközöket ad kezünkbe a modern korban, amelyek alkalmasnak tűnnek az evangélium terjesztésére széles körben, nagy tömegek számára. Ezen új fórumok azonban csak korlátozottan alkalmasak a hit terjesztésére, de el kell ismernünk, hogy a hit igazságának megismerése felkeltheti a vágyat sok emberben, hogy személyesen is megismerkedjen Krisztussal. Éppen emiatt élnünk kell ezekkel a lehetőségekkel, hiszen segítségükkel az élő Isten felé indíthatunk sokakat.
Befejezésként még egy gondolat: ne csak ma, hanem rendszeresen imádkozzanak a keresztény hívők a papokért, hogy az élő, a feltámadt Krisztus legyen hitük forrása, és életük a rájuk bízott közösségben példamutató jele legyen Krisztus jelenlétének! A hívek imádkozzanak azért, hogy papjaik az evangélium hiteles hirdetői legyenek, és szolgálatuk által a hívőket megerősítsék hitükben, a nem hívőknek pedig felmutassák a hit igazságát!
© Horváth István Sándor

Imádság:
Úr Jézus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben. Te papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a te szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a te életedet. Legyenek olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van. Legyenek olyan emberek, akik az örökkévalóról és az örök életről tesznek tanúságot korunkban. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés