In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. március 21., szerda, Benedek napja van. Holnap Beáta, Izolda és Lea napja lesz.

gyongyvirag

                                  Lesznai Anna: Elviharzott május
                                                     "...Május, be jó, hogy elmúlsz!
                                                     Gyötrelmes ünneped
                                                     Öröklétszomjazó,
                                                     Száguldó pillanat.
                                                     Most tisztább lesz a menny,
                                                     Sötétebb lesz a lomb
                                                     Lassúbb a szívverés,
                                                     Az árnyas fák alatt..."

tn szent petronella

Szent Petronella (Illusztráció a Pannonhalmán őrzött
Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány
1482-es augsburgi kiadásából)

 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)

Petronella Szent Péter leánya volt. Nevét, ünnepét a középkori Magyarország misekönyvei számontartják. Keresztnévként is eléggé elterjedt. Pötöle elenyészett Fejér megyei falu templomának hajdani Petronella-titulusáról kapta elmagyarosodott nevét. Még a múlt század elején is állottak Abasár középkori Petronillatemplomának romjai.
Az Érdy-kódex szerint– ő színében, személyében felette igen szép volna. Úr Jézus Krisztushoz kedég szeplőtelen életében és buzgó szeretetében annál es szebb és ékesb vala. Köszvény kínozta, de atyja nem gyógyította meg. Az apostolok kérlelésére azt válaszolta, hogy úgy jobb neki. Mégis megparancsolta: Petronella kelj föl, és szolgálj minekünk. Úgy is történt, a lány meggyógyult. Utána azonban Péter mégis visszaparancsolta az ágyba. Petronella szót fogadott, most meg a feje kezdett fájni. Mikor azonban Jézus szeretetében még tökéletesebb lett, teljesen meggyógyult.
Egy Flaccus nevezetű pogány ispán feleségül kérte. Az Érdy-kódex nem említi, de más forrásból tudjuk, hogy kérőjét arra kérte, engedjen neki három napot a mennyegzőre való készülésre. Utána küldjön érte szüzeket, hogy a vőlegény palotájába vezessék. Ő pedig ezalatt imádkozott, böjtölt, virrasztott, megáldozott, hogy az Égi Vőlegény szólítsa magához. Így is történt. A koszorúslányok már csak a temetésére tudták elkísérni. A legenda mintha balladaköltészetünkben élne tovább (Szép Örzsébet, Piros Szép Örzsébet, Fogarasi István húga).
Néphagyományunk egyes vidékeken csak kalendáriumi jeles napként tartja valahol számon: derűs ideje jó kendertermést ígér.

 

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
(részlet)

Petronella, kinek életrajzát Szent Marcellus írta meg, Szent Péter apostol leánya volt. Túlzott szépsége miatt atyja akaratából állandó láz gyötörte. Egy alkalommal, mikor náluk vendégeskedtek a tanítványok, Titus így szólt Péterhez: „Minden beteget meggyógyítasz; miért éppen Petronellát hagyod betegeskedni?” Erre Péter: „Mert ez válik javára. De hogy azt ne gondolja valaki, hogy szavaimmal csak takargatom azt, hogy nem vagyok képes meggyógyítani: kelj csak fel gyorsan, Petronella – fordult a leányhoz –, és szolgálj nekünk!” Erre tüstént fölkelt makkegészségesen, és szolgált nekik. Miután pedig kiszolgálta őket, ezt mondta Péter: „Petronellám, térj vissza ágyadba!” Vissza is tért, és újra belázasodott.
Amikor viszont már tökéletesedni kezdett Isten szerelmében, végleg meggyógyította őt.
Eljött Petronellához egy Flaccus nevű nemes, hogy szépségéért feleségül vegye. Ezt a választ kapta: „Védtelen leányhoz fegyveresekkel jössz? Ha azt akarod, hogy a feleséged legyek, küldj hozzám három nap múlva tisztes asszonyokat és szüzeket, kik házadba kísérnek.” Mialatt Flaccus ezt intézte, Petronella buzgó böjtölésbe és imádkozásba kezdett, magához vette az Úr testét, majd ágynak esett, és harmadnapon elköltözött az Úrhoz.
Flaccus úgy érezte, hogy bolonddá tették. Erre Petronella egyik barátnője, Felicula után vetette magát, és ráparancsolt, hogy vagy jöjjön hozzá feleségül, vagy áldozzon a bálványoknak. Az mindkettőt megtagadta, a prefektus pedig hét napra étlen-szomjan börtönbe vetette, majd a kínpadon halálra gyötrette, s testét a csatornába vetette. Szent Nicomedes azonban kiemelte és eltemette. Ezért Flaccus maga elé rendelte Nicomedest is, és mivel megtagadta az áldozatbemutatást, ólmos botokkal agyonverette, s holttestét a Tiberisbe vettette; de egy klerikus, név szerint Justus kiemelte, és méltóképpen eltemette.

 

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) sajtóról és kommunikációról szóló „Inter Mirifica” kezdetű, 1963-ban kelt határozata kezdeményezte, hogy minden évben egy vasárnapon legyen A KATOLIKUS egyházban a TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA. A másik mérvadó vatikáni nyilatkozat a „Communio et Progressio” című lelkipásztori határozat. 1967 óta tartják ezt a napot, nálunk húsvét VI. vasárnapján. Január 24-én minden évben pápai üzenetet adnak ki, mely meghatározza és kifejti a májusi nap témáját.
Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

 

Magyar Katolikus Rádió honlapja>>>

A Vatikáni Rádió honlapja>>>

Szombathelyi Egyházmegye honlapja>>>

Mária Magdolna Plébánia Zalaegerszeg>>>

A Magyar Katolikus Egyház honlapja>>>

magyar-kurir

A Magyar Kurír katolikus napilap honlapja>>>

kim

A katolikus Ifjúsági Mozgalom honlapja>>>

uj-ember

Az ÚJ Ember katolikus könyvesbolt, hetilap és magazin honlapja>>>

a viglia folyirat honlapja

A Vigília folyóirat honlapja>>>

 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1986-tól május 31-ét DOHÁNYMENTES VILÁGNAPpá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden nyolcadik percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is.
Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

a-dohanyzas-artalmassagarol

Anton Pavlovics Csehov: A dohányzás ártalmasságáról
(részlet)

Mai előadásom tárgyául, hogy úgy mondjam, azt a kárt választottam, amit a dohányélvezet okoz az emberiségnek. Jómagam is dohányzom, de a feleségem úgy határozott, hogy én itt ma a dohányzás ártalmasságáról tartsak előadást, ellenvetésről tehát szó sem lehet. Hát ha dohányzás, legyen dohányzás - nekem olyan mindegy, önöket pedig, igen tisztelt uraim, felszólítom, hogy előadásomat megillető komolysággal hallgassák meg, mert ellenkező esetben rossz vége lehet a dolognak.
Akit viszont elijeszt a száraz, tudományos előadásmód, vagy akinek nem tetszik a téma, az nem köteles meghallgatni

hosszu-elet

                                    Vajda János: A jó egészség és a hosszú élet titka
                                                                 (részlet)
                                            Hogy az egészségre haszon általában
                                            Nem igen van, sőt kár rejlik a pipában,
                                            Orvosok vitassák, én csak annyit mondok,
                                            Ha egy kicsit árt is, élvezetes dolog.
                                            De ennek is megvan a maga mértéke.
                                            Minden attól függ, hogy ezt jól megértéd-e?
                                            Tüdőnek, gyomornak lehet ártalmára,
                                            Használva Hűbele Balázsok módjára.
                                            Minden élvezetnek általános kulcsa:
                                            Az ember fölöttébb hosszúra ne nyujtsa.
                                            Mint más egyebet is, vedd elő pipádat
                                            Mindig akkor, ha már nagyon megkivántad.
                                            Mert az orvosok is nem ok nélkül tartják,
                                            A sok dohányzástól támad a szádban rák.
                                            Ahol pedig ez van, ott minden hiába,
                                            Ennek a gyógytárban nincsen orvossága.

egeszseg

BÁRÁNY NÁNDOR, (Kisbér, 1899. máj. 31. – Budapest, 1977. okt. 6.): gépészmérnök, egyetemi tanár, az alkalmazott optika hazai úttörője.
Már 17 éves korában díjat nyert színképelemzéssel foglalkozó pályamunkájával. Érettségi után (1917) katonai szolgálatra hívták be. 1923-ban iratkozott be a budapesti műegyetem gépészmérnöki karára, itt szerezte oklevelét 1928-ban. Utána átvették a honvédség kötelékébe, s mint műszaki tiszt mérnök őrnagyi rangot szerzett; 1945-ig a Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézetben végzett optikai kutatómunkát. 1954-től a budapesti műszaki egyetemen docens, 1956-tól egyetemi tanár, 1957-től a finommechanikai-optikai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára volt. 1967-ben ment nyugdíjba. Az optikai-finommechanikai műszerszerkesztés területén számos új, tudományosan megalapozott tervezési metodika fűződik nevéhez. 1974-től társszerkesztője volt a Finommechanika-Mikrotechnika című tudományos folyóiratnak. Tehetséges amatőrfényképész volt, több pályázatot nyert. A Fotóművészet című lapba számos népszerű tudományos cikket írt.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás: Évfordulóink 1999. MTESZ; Magyar életrajzi lexikon; MEK)

 

Fejér Zoltán: Fejezetek a magyar fotóipar történetéből
(részlet)

100 éve született dr. Bárány Nándor

Korai színes felvételei elkészítésében valószínileg Hasenfeld Oszkár, az 1950-es évek tárgyfotóiban az Optikai Kutató fotósa, Bicskei Rezső segítette. (Ez utóbbi megállapítást egyes képaláírások egyértelműsítik, mások nem. Ilyenkor szaporodnak az életműben eligazodni szándékozó ősz hajszálai...) Jegyzetekből kimutatható, hogy egyes képek beállítását dr. Bárány, míg a felvételezést – és gondolom, a laborálást – Bicskei végezte.
Mind önéletrajzai, mind a mások által összeállított méltatások eltekintenek cikkei felsorolásától, pedig ezek szakmai hatása azok megjelenésekor egyenrangú volt könyveiével. Az utódok feladata a bibliográfia részletes összeállítása, éppúgy, mint dr. Bárány közvetett hatásának kimutatása. Még nehezebb, szinte megoldhatatlan a kulisszák mögötti szakértői ténykedésének dokumentálása. Egy, a Magyar Országos Levéltárban talált, 1948-as dátumú, az Iparügyi Minisztériumnak címzett feljegyzés – legnagyobb megdöbbenésemre – öt olyan fényképezőgép-típus kifejlesztését és gyártását irányozza elő, melyek a következő években, 1954 és 1961 között meg is valósultak. Aligha túlzás, hogy a sorok közül dr. Bárány szakmai tapasztalata, éleslátása érezhető ki.
Forrás: Fotóművészet, 1999. 3–4. szám

 

A magyarországi madártani kutatások kiváló művelője és a sísport hazai népszerűsítője, CHERNEL ISTVÁN (Kőszeg, 1865. máj. 31. – Köszeg, 1922. febr. 21.) szülei kívánságára jogot tanult és a közigazgatásban kezdte pályafutását, de a madártan már középiskolás korában olyannyira érdekelte, hogy kisdiákként kitanulta az állatpreparálást. 1887-es erdélyi tanulmányútján ismerkedett meg Hermann Ottóval és ez a találkozás sorsdöntőnek bizonyult: állását elhagyva végleg az ornitológiának szentelte életét, tudományos kutató lett. 1891-ben Norvégiába utazott, ahol a madártani és földrajzi megfigyelések mellett síelni is megtanult és hazatérte után ennek az ekkor nálunk még nem túl népszerű sportnak a lelkes propagátora lett. 1908-ban megszervezte a szombathelyi múzeum természetrajzi osztályát. 1916-ban, Hermann Ottó halála után őt nevezték ki utódjául a Madártani Intézet igazgatói székébe. Az ornitológia területén főműve a Magyarország madarai című háromkötetes könyv. Írt norvégiai utazásáról is, sőt, kiadta A lábszánkózás kézikönyvét.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudománytörténeti Intézet, Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1990)

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapja>>>

 

A csillagászati fényképezés magyarországi meghonosítója, GOTHARD JENŐ>>>  (Herény, 1857. máj. 31. – Herény, 1919. máj. 29.) a bécsi műegyetem gépészeti karán tanult, emellett csillagászati és geodéziai ismereteket is szerzett. Hazatérte után Herényi Műcsarnok elnevezésű laboratóriumában műszerek készítésével foglalkozott. Konkoly Thege Miklós hatására 1881-ben megalapította asztrofizikai obszervatóriumát. Legjelentősebb eredményeit a csillagászati fényképezés terén érte el; nagyban hozzájárult a fényképezésnek a csillagászati kutatásokban való alkalmazásához. Ő mutatta ki először fotográfiai úton a Lyra gyűrűs köd centrális csillagát 1886-ban. Különösen értékesek az üstökösök és színképeik fényképezésében elért eredményei. Jelentős munkát végzett a változó színképű illetve változó fényességű csillagok vizsgálatában. A XIX. század végén nemzetközileg elismert szaktekintélynek számított. Kiváló műszertervező volt. A kétaknás fényképezőgépek alaptípusát ő alkotta meg. Elsőnek ő rögzített színes napszínképet. Ő írt Magyarországon először összefoglaló munkát a fényképezés tudományos és technikai alkalmazásáról.
A csillagászat mellett egyéb jelentős műszaki alkotó tevékenységet is folytatott. 1895-ben az Ikervár mellett létesített első hazai vízierőmű egyik tervezője és műszaki igazgatója volt. Az ő nevéhez fűződik az első magyarországi nagy távolságú, 178 km-es telefon-összeköttetés megteremtése 1881-ben.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudománytörténeti Intézet, Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig)

Orbán Viktor (Székesfehérvár, 1963. május 31. –) magyar politikus. Országos ismertséget Nagy Imre és társai újratemetésén elmondott beszédével szerzett. 1988-ban a Fidesz egyik alapítója, majd 1993-ig választmányának tagja. 1993 és 2000 között, illetve 2003-tól a párt elnöke. 1990-től országgyűlési képviselő, 1994-ig a Fidesz frakcióvezetője. 1992-től 2000-ig a Liberális Internacionálé, 2002-től az Európai Néppárt egyik alelnöke. 1998 és 2002 között és 2010. május 29-től Magyarország miniszterelnöke.

 

Orbán Viktor
Orbán Viktor MEH.jpg
Magyarország miniszterelnöke
Hivatalban
Hivatalba lépés: 2010. május 29.
Helyettes Semjén Zsolt, Navracsics Tibor
Előd Bajnai Gordon
A harmadik Magyar Köztársaság
4. miniszterelnöke
Hivatali idő
1998. július 6.2002. május 27.
Elnök Göncz Árpád, Mádl Ferenc (első Orbán-kormány)
Sólyom László, Schmitt Pál, Áder János
(második Orbán-kormány)
Előd Horn Gyula
Utód Medgyessy Péter

Született magyar Székesfehérvár
1963. május 31. (49 éves)
Párt Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Fidesz New logo.jpg
Választókerület Fejér megyei lista

Házastárs Lévai Anikó
Foglalkozás jogász, politikus
Vallás református

 

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés